Consultoria i gestió patrimonial immobiliària

Land & Law oferim serveis de consultoria i gestió de patrimonis, aportant una visió nova en el món de la inversió. El nostre principal objectiu és el creixement continu i controlat del patrimoni dels nostres clients, realitzant un servei integral de posada en valor del patrimoni i de tutela immobiliària.
Entre els nostres serveis, destaquen els següents:

 • Gestió de patrimonis, estudi i recerca de les millors oportunitats d’inversions immobiliàries. Seguiment post adquisició.
 • Estudis de mercat immobiliari.
 • Estudis de viabilitat de projectes immobiliaris.
 • Negociació i contractació immobiliària.
 • Fiscalitat immobiliària amb control econòmic de promocions.
 • Representació i negociació davant l’Administració.
 • Planejament, gestió urbanística i projectes d’urbanització.
 • Arrendaments i compravenda de béns immobles, solars urbans, industrials, rústics.
 • Gestió de patrimonis d’esportistes d’elit.

Assesoria jurídica

Assessoria Civil, Mercantil i Societària a empreses i particulars en l’àmbit nacional i internacional.

A.- Àrea mercantil

A l’àrea mercantil, ens ocupem de mantenir al dia i sempre vigent la situació de les societats, controlant:

 • Contractació mercantil.
 • Tràmits societaris, des de la constitució i redacció d’estatuts socials, pactes de socis, fins a la dissolució i liquidació de societats.
 • Operacions especials; ampliacions i reduccions de capital, fusions, adquisicions, transformacions, absorcions, escissions, dissolucions, …
 • Servei de secretariat per a Juntes Generals, Consell d’Administradors i Òrgans de Direcció.

B.- Àrea civil

A l’àrea civil, ens encarreguem de:

 • Separacions i agrupacions de béns.
 • Compravendes, Arrendaments.
 • Testamentària, Herències.

C.- Fiscal i tributari

Assessorament fiscal i tributari general:

 • Grups de societats, consolidació de comptes.
 • Impostos.
 • Fiscalitat d’operacions immobiliàries.
 • Fiscalitat d’operacions societàries (fusions, escissions …)
 • Fiscalitat en operacions internacionals.
 • Tramitació procediments administratius davant l’Agència Tributària.

D.- Corporate Compliance

Som especialistes en l’elaboració de programes específics de prevenció de delictes per les persones jurídiques i disseny de models organitzatius per la millora de l’eficiència de processos, en el marc de la prevenció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.  Concretament, portem a terme les següents actuacions:

 • Anàlisi de la tipologia de persona jurídica: estudi de la seva estructura organitzativa, model de negoci, sistemes de control de l’eficiència dels processos.
 • Definició del canal de denúncies intern, nomenament de l’òrgan de supervisió i control, definició del model de gestió de recursos financers i anàlisi del procés de formació de la voluntat.
 • Elaboració del mapa de riscos en relació als delictes projectables a les persones jurídiques.
 • Verificació dels sistemes de control i prevenció de delictes existents a la persona jurídica.
 • Establiment d’un model ètic i de conducta adequat a la naturalesa i estructura de la persona jurídica.
 • Definició de les polítiques d’actuació de la persona jurídica per a la prevenció de delictes i minimització de riscos.
 • Millora de processos productius i recursos organitzatius.

Dret de l’esport

Durant els últims anys, la influència del dret en el món de l’esport no ha deixat de créixer. Les seves normes afecten de forma decisiva tant a entitats amb pocs mitjans, com a persones que operen en el món de l’esport d’elit, altament professionalitzat, pel que els nostres professionals estan especialitzats en àrees tan diferents com drets d’imatge, contractes esportius, reclamacions davant organismes o planificació tributària.
Entre els nostres serveis es destaquen:

A.- Negociació de contractes

Els contractes negociats en l’esfera de l’esport presenten especialitats tècniques que tenen un fort impacte econòmic, com ara la fixació de variables, la reclamació de drets federatius o el règim de drets d’imatge.

Perquè els interessos d’un esportista estiguin protegits, és essencial que els contractes que subscriu siguin redactats per un bon advocat. Amb aquesta voluntat, el nostre departament mercantil negocia i redacta clàusula per clàusula els contractes en què formen part els nostres clients.

B.- Assessoria tributària d’esportistes professionals

El departament fiscal de Land & Law té una llarga experiència en l’assessorament de patrimonis personals, especialment pel que fa al disseny d’una òptima estratègia tributària.

C.- Assessoria en la gestió d’entitats esportives

Les entitats vinculades a l’esport estan subjectes, en molts casos, a una normativa específica. Els nostres especialistes en dret mercantil els assessoren al llarg de la seva vida societària, oferint solucions pel que fa als processos constitució, transformació, i liquidació, i adaptant-les a cada cas particular.

Entre les entitats esportives a què Land & Law ofereix els seus serveis s’inclouen:

 • Societats Anònimes Esportives
 • Clubs esportius
 • Fundacions (…)

El nostre departament fiscal també assessora les entitats esportives pel que fa al compliment de les seves obligacions tributàries.

D.- Participació en federacions esportives

Les federacions esportives mantenen un organigrama i un sistema jurídic de caràcter administratiu amb unes especialitats molt marcades. El seu coneixement exigeix una llarga experiència. Els professionals de Land & Law assessoren als que participen en el seu funcionament, especialment pel que fa a la preparació i al seguiment de processos electorals.

E.- Reclamacions per danys i perjudicis

Les persones que prenen part de forma professional o amateur en competicions esportives poden patir danys personals, com ara lesions. Molts d’aquests danys comporten el dret a una indemnització.

El nostre equip d’advocats negocia indemnitzacions i presenta reclamacions en defensa dels drets dels nostres clients, el que inclou les reclamacions a l’assistència sanitària.

F.- Actuacions davant organismes esportius

La vida professional dels esportistes es pot veure fortament influenciada per les decisions dels organismes esportius, com ara el Comitè de Competició i Disciplina, RFEF, LFP, i la CSD.

Land & Law representem esportistes en procediments davant organismes esportius en defensa dels seus drets. Entre els nostres serveis s’expliquen:

 • Altes i baixes de llicències federatives
 • Assessorament en la contractació dels esportistes estrangers
 • Recursos contra sancions a esportistes
 • Recursos contra sancions a clubs
 • Procediments relatius dopatge

G.- Arbitratge i mediació esportiva

Les instàncies arbitrals esportives tenen una rellevància cabdal en la resolució conflictes en l’àmbit de la competició i de la contractació esportiva. En aquests casos, el valor afegit que ofereix una assessoria jurídica de qualitat és més important que mai.

Els nostres advocats actuen davant instàncies tals com el Tribunal Espanyol d’Arbitratge Esportiu, Tribunal Arbitral du Sport (CAS-TAS)

H.- Assessoria en l’organització d’esdeveniments esportius

El grup de professionals de Land & Law ofereix serveis de consultoria dirigits a garantir organització professional d’esdeveniments esportius, ja sigui per part d’organismes públics com d’entitats privades.

L’organització d’aquests esdeveniments serà realitzada per un equip multidisciplinari que desenvoluparà, sota criteris d’eficiència empresarial, tasques de relacions públiques, imatge corporativa, administració general, assessorament fiscal i balanç final.

I.- Compliment amb la normativa de protecció de dades personals

Land & Law presta els serveis necessaris per garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals aplicable a clubs esportius i empreses relacionades amb l’esport.

Consultoria internacional

Una de les especialitats de Land & Law és l’assessorament a empreses a l’entrada a nous països, així com en l’establiment d’estratègies d’internacionalització, representant els seus interessos en el mercat llatinoamericà, ja sigui per establir operacions industrials o comercials, acords contractuals o localització de proveïdors.

A.- Latin American Desk

A Land & Law oferim serveis d’assessoria orientada i especialitzada en temes d’estratègia i recerca d’oportunitats d’inversió internacional d’empreses.
En aquest sentit realitzem les següents tasques:

 • Plans estratègics i de viabilitat econòmica per a la internacionalització d’empreses, amb anàlisi d’oportunitats de negoci i inversions a l’estranger, així com direcció de projectes d’implantació d’empreses i filials a l’exterior. Soft landing.
 • Cerca d’inversors i de socis locals.
 • Contractació internacional.
 • Assessorament i negociació en compravendes d’empreses.
 • Gestió d’ajuts i subvencions per al creixement i la internacionalització.
 • Creació de plataformes i de grups empresarials, amb servei de Business Center i Màrqueting empresarial, amb base de dades de clients potencials, així com participació en Fires Internacionals.
 • Assessorament sobre Propietat Industrial i Intel·lectual per a les empreses en processos d’internacionalització.

B.- Office Lobby Cuba

Land & Law, per vocació i preparació, està i seguirà estant present en gran part de les Antilles. Actualment, podem dir que tenim un llarg recorregut en tot allò que fa referència a Cuba i som de les poques organitzacions que disposen d’especialistes amb llarga experiència i titulacions a Cuba i Europa. En aquest sentit, coneixem i entenem els dos mons.
Avui més que mai, tenim present a Cuba com a destinació per a les nostres inversions. Cuba s’està obrint al món i el món s’està obrint a Cuba.
Cuba ha estat, és i serà un país d’oportunitats, i per aquest motiu, a Land & Law, coneixem en profunditat els següents aspectes:

 • Anàlisi del pla polític.
 • Estudis de mercat (especialment indústria, mineria, immobiliari i construcció).
 • Estudis d’inversions i anàlisi de mancances.
 • Estratègies d’introducció i comercialització de productes.
 • Constitució de mitjans d’inversió, a destacar; societats mixtes, cooperadas, contractes internacionals, etc.
 • Investigació registral immobiliària.
 • Gestió i tutela patrimonial.
 • Compravenda d’immobles, etc.